Datorprogrammas apraksta tabulā atsevišķajām Argo 7 Vadība versijām tiek lietoti sekojoši apzīmējumi:

* - nav pieejams;

* - ir pieejams kā opcija;

* - ir pieejams;

Apraksts Argo 7
Lite
Argo 7 Argo 7
Pro
Pamata strukturālais sadalījums - uzņēmuma struktūrvienību un nodaļu apraksts. * * *
Preces, pakalpojumi:

 • veidi - attēlojuma, īpašību apraksts (tikai apskates režīmā);
 • grupas - preču, pakalpojumu grupas un apakšgrupas (tikai apskates režīmā);
 • katalogs - uzskaites mērvienības, tipi, ražotāji, piederības, pārdošanas cenu aprēķini u.c. (tikai apskates režīmā).
* * *
Krājumu atlikumi:

 • atlikumu kontrole - sākuma un tekošo atlikumu apskats;
 • atskaites - krājumu atlikumi uz konkrētu datumu, apgrozījumi pa noteiktu laika periodu, atsevišķu preču kartiņas, kopējais apgrozījums pa struktūrām.
* * *
Tirdzniecības atskaites:

 • pārdošanas kopsavilkums - preču iepirkumu, pārdošanas cenu, peļņas, uzcenojuma % attēlojums pa atsevišķām precēm vai preču grupām, apakšgrupām; kopsavilkuma attēlošanas secības: pēc daudzuma, peļņas, uzcenojuma %;
 • pārdošanas nelikvīdi - preču apzināšana, kas dotajā laika periodā nav bijušas pārdošanas dokumentos;
 • pārdošanas apgrozījums - pārdoto preču kopējie un vidējie daudzumi laika periodā, atlikumu prognoze pēc norādīto dienu skaita.
* * *
Uzskaites cenu kopsavilkums - uzskaites cenu kopsavilkuma atskaite uz noteiktu datumu. * * *
Kontu plāns, atlikumi - kontu plāna, sakuma un tekošo kontu atlikumu apskats. * * *
Statistiskie sadalījumi - peļņas/zaudējumu un naudas plūsmu atskaišu statistisko sadalījumu apraksti; aizvieto uzņēmuma faktisko strukturālo sadalījumu dažādu atskaišu sagatavošanai. * * *
Ieņēmumu, izdevumu sadalījumi - peļņas/zaudējumu atskaišu sadalījumu apraksti; norāda konkrēto posteņu aprēķina izteiksmes vai kontus. * * *
Naudas plūsmas sadalījumi - naudas plūsmas atskaišu sadalījumu apraksti; norāda konkrēto posteņu aprēķina izteiksmes vai kontus. * * *
Peļņas, zaudējumu aprēķins - universāla pielietojuma atskaite, kas balstīta uz statistisko un ieņēmumu, izdevumu sadalījumiem (atsevišķo struktūru peļņas/zaudējumu aprēķins, ieņēmumu aprēķins, atsevišķu izdevumu aprēķins, pašizmaksa; tiešo un netiešo izdevumu iekļaušana peļņas/zaudējumu aprēķinos). * * *
Naudas plūsmas aprēķins - universāla pielietojuma atskaite, kas balstīta uz statistisko un naudas plūsmu sadalījumiem (atsevišķo struktūru naudas plūsmas aprēķins, kopējā naudas plūsma, atsevišķo pozīciju saņemtie un izdotie naudas līdzekļi). * * *
Dokumentu atskaites - dokumentu pārskati un kopsavilkumi:

 • ienākošie dokumenti;
 • izejošie dokumenti;
 • pārdoto preču atskaites;
 • pārsūtīšanas dokumenti;
 • norakstīšanas dokumenti;
 • inentarizācijas dokumenti;
 • preču pārstrādes dokumenti;
 • atgriešanas no klienta dokumenti;
 • atgriešanas piegādātājam dokumenti.
* * *
Kopējais apgrozījums pa struktūru - visu dokumentu kopsavilkums pa norādīto struktūru sagrupēts pa lietotajiem dokumentu veidiem. * * *
Kontu atskaites:

 • kontu apgrozījums;
 • kontu apgrozījums pa mēnešiem;
 • konta apgrozījums;
 • konta analītiskais apgrozījums;
 • kontējumi;
 • kontu apgrozījums pa dienām.
* * *
Dokumentu apmaksas:

 • dokumentu apmaksu apskats un izdruka;
 • dokumentu apmaksu kopsavilkuma atskaite;
 • neapmaksāto dokumentu pa dienām atskaite.
* * *
Klientu rentabilitāte - rentabilitātes aprēķins iekļaujot piegādes izmaksas (piegādes attālums un transporta pašizmaksa uz 1 kilometru). * * *
Preču piegādes klientiem - regulāro preču piegāžu analīze un prognozes. * * *
Norēķinu kopsavilkums:

 • norēķinu apraksts - pārējo norēķinu kopsavilkuma vērtību apraksts;
 • norēķinu kopsavilkuma apraksts - norēķina kopsavilkuma vērtību apraksts;
 • norēķina prognožu apskats - norēķinu prognožu apraksti (uz norādīto datumu, pēc dienu skaita vai uz mēneša beigām);
 • norēķinu kopsavilkums - interaktīvs visu norēķinu kopsavilkums (nepamaksātie piegādātāju un klientu dokumenti, naudas līdzekļu atlikumi, plānotie ikmēneša maksājumi, kopējais saldo).
* * *
Peļņas, zaudējumu prognozēšana - universāla pielietojuma atskaite, kas balstīta uz statistisko un ieņēmumu, izdevumu sadalījumiem, kā arī ieņēmumu, izdevumu sadalījumiem ar katrai pozīcijai norādāmu prognozes koeficientu attiecībā pret esošajiem datiem. * * *
Naudas plūsmas prognozēšana - universāla pielietojuma atskaite, kas balstīta uz statistisko un naudas plūsmu sadalījumiem, kā arī naudas plūsmas sadalījumiem ar katrai pozīcijai norādāmu prognozes koeficientu attiecībā pret esošajiem datiem. * * *

clip Papildus informācijai zvaniet pa tālruni * vai rakstiet mums uz e-pastu:

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*