Datorprogrammas apraksta tabulā atsevišķajām Argo 7 Grāmatvedība versijām tiek lietoti sekojoši apzīmējumi:

* - nav pieejams;

* - ir pieejams kā opcija;

* - ir pieejams;

Apraksts Argo 7
Lite
Argo 7 Argo 7
Pro
Pamata strukturālais sadalījums - uzņēmuma struktūrvienību un nodaļu apraksts. * * *
Preces, pakalpojumi:

 • veidi - attēlojuma, īpašību apraksts;
 • grupas - preču, pakalpojumu grupas un apakšgrupas;
 • katalogs - uzskaites mērvienības, tipi, ražotāji, piederības, pārdošanas cenu aprēķini u.c.
* * *
Kontu plāns - sagrupēts sintētisko kontu apraksts ar analītisko uzskaites sarakstu un piesaistāmo vērtību norādēm. * * *
Kontu atlikumi - sākuma atlikumu pievienošana vai korekcija pa struktūrām, sākuma un tekošo atlikumu apskats. * * *
Kontu slēgšana - konta vai kontu grupas slēgšana. * * *
Kontējumu apraksti - visu datorprogrammās esošo dokumentu automātisko kontējumu apraksti. * * *
Dokumentu veidi - nodokļu, piegādes izdevumu, atlikumu uzskaites, grāmatojumu, neapmaksāto dokumentu reģistrācijas, dokumentu numerācijas u.c. norādīšana. * * *
Kontējumu dokumenti - lietotāja kontējumu dokumentu ievadīšana, ko lieto gadījumos, kad nav iespējams izmantot automātiskos kontējumus. * * *
Bankas dokumenti:
 • bankas dokumentu veidi - bankas dokumentu ierakstu apraksti, parametri un atbilstošo kontu norādes;
 • bankas izraksti;
 • bankas dokumentu atskaite.
* * *
Kases dokumenti:
 • kases dokumentu veidi - kases dokumentu ierakstu apraksti, parametri un atbilstošo kontu norādes;
 • kases ieņēmumu/izdevumu orderi;
 • kases dokumentu atskaite (kases grāmata).
* * *
Kontu atskaites:
 • kontu apgrozījums (galvenā grāmata);
 • kontu apgrozījums pa mēnešiem;
 • konta apgrozījums;
 • konta analītiskais apgrozījums (žurnālorderi);
 • konta apgrozījums pa struktūrām;
 • konta izraksts;
 • kontējumi.
* * *
Dokumentu reģistrs - ienākošo, izejošo, preču atgriešanas no klientiem vai preču atgriešanas piegādātājiem dokumentu reģistra pārskats. * * *
Kontējumu reģistrs - visu norādīto dokumentu tipu pilno kontējumu pārskats. * * *
Maksājumi - maksājumu veidi (saņēmēju, pamatojumu, u.c. norādīšana); maksājumu dokumentu sagatavošana. * * *
Ienākošie dokumenti:
 • ārējie saņemtie dokumenti - pakalpojumu rēķini, preču pavadzīmes, avansā apmaksātie dokumenti;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa piegādātājiem, kopsavilkums par iepirktajām precēm, pakalpojumiem.
* * *
Izejošie dokumenti:
 • ārējie izrakstītie dokumenti - pakalpojumu rēķini, preču pavadzīmes, avansā rēķini par precēm, pakalpojumiem;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa klientiem, kopsavilkums par pārdotajām precēm, pakalpojumiem.
* * *
Dokumentu apmaksas - dokumentu apmaksu kontrole: neapmaksātie, apmaksātie vai daļēji apmaksātie dokumenti; avansa maksājumi. * * *
Dokumentu apmaksu atskaites - dokumentu apmaksu kopsavilkums, norēķinu salīdzināšanas akts. * * *
Avansa norēķini:
 • ārējie saņemtie dokumenti - čeki, kvītis, citi skaidrās naudas norēķinu dokumenti, norēķinu kartes;
 • atskaites - dokumentu pārskats, kopsavilkums pa piegādātājiem, kopsavilkums par iepirktajām precēm, pakalpojumiem.
* * *
Algas:

 • ienākuma un sociālā nodokļu aprēķini;
 • darba laika kalendārs - kopējais un atsevišķais katrai darba vietai;
 • personīgais konts - konfigurācija, pārbaude un atjaunošana;
 • personāla kategorijas un sociālo ziņu kodējumi;
 • ieejošie un rezultātu dati - algu aprēķina saturs un aprēķinu izteiksmes (neierobežotas algu aprēķinu metodikas);
 • atvaļinājuma un slimības naudas aprēķina veidi - atkarībā no konkrētās darba vietas uzskaites, pēc nostrādātajām dienām vai stundām;
 • darba ņēmēju kustība - katra darbinieka notikumu atspoguļojums;
 • izmaksu saraksti - veidi (sarakstu nosaukumi, tipi u.c.), sarakstu automātiska aizpildīšana pēc norādītā izmaksas veida, algu bankas konta;
 • algu aprēķins - aprēķina pamatdati un maināmie papildus dati, atvaļinājumu, slimības, kompensācijas aprēķini, pārrēķins par iepriekšējiem periodiem, detalizēta rezultātu manuāla korekcija;
 • algu aprēķina automātiskie kontējumi.
 • atskaites - ziņojums par sociālo apdrošināšanu (EDS), ziņas par darba ņēmējiem (EDS), paziņojums par izmaksātajām summām (EDS), paziņojums par izmaksātajām summām kopsavilkums (EDS), personīgais konts, sociālās apdrošināšanas kartīte, darbinieku pārskats, aprēķinātās algas kopsavilkums.
* * *
Pamatlīdzekļi:

 • pamatlīdzekļu kategorijas;
 • nolietojumu aprēķinu metodes (lineārā, aritmētiski un ģeometriski degresīvās);
 • nolietojuma finansēm un nodokļiem aprēķins;
 • pamatlīdzekļu dokumenti - visu notikumu secība (pieņemšana, izslēgšana, pārvietošana, pārvērtēšana, kapitālās izmaksas, nolietojumu aprēķināšana, atbilstošo aktu izdrukas);
 • atskaites - pamatlīdzekļu pārskats, kartītes, nolietojumu kopsavilkums, pamatlīdzekļu dokumentu kopsavilkums, nolietojuma nodokļiem kopsavilkums.
* * *
PVN deklarācijas:
 • PVN deklarācija (EDS);
 • PVN deklarācijas pielikumi (PVN1) I, II, III (EDS);
 • PVN gada deklarācija (EDS);
 • priekšnodokļa dokumentu kopsavilkuma atskaite.
* * *
2. nodoklis precēm, pakalpojumiem - 2. nodokļa pielietošana ārējos dokumentos, piemēram, akcīzes vai dabas resursu nodokļi (var būt aprēķināti vai iekļauti). * * *
Veikala atskaites - veikalu apgrozījuma atskaišu dokumentu sastādīšana pēc vidējā uzcenojuma aprēķina metodikas. * * *
Paplašinātais strukturālais sadalījums - uzņēmuma struktūrvienību, nodaļu, atbildīgo personu un atbildīgo personu pārziņā esošo pamatlīdzekļu apraksts. * * *
Datu eksports - kontu atlikumu un dokumentu eksportēšana lietotājam definējamā XML formātā citu datorprogrammu vai WEB lapu vajadzībām. * * *

clip Papildus informācijai zvaniet pa tālruni * vai rakstiet mums uz e-pastu:

© SoftIB 2004-2022 Pēdējās izmaiņas: 05.09.2022
*